Board Members

Members of the Managing Council (2018 - 2022)
Life President
 • Shri Sharad Kannamwar
  Shri Sharad Kannamwar
Life Vice President
 • Shri Anand Tulpule
  Shri Anand Tulpule
 • Shri Bhalchandra Bhagwat
  Shri Bhalchandra Bhagwat
 • Shri Mohan Varde
  Shri Mohan Varde
President
 • Shri Bharat Oza
  Shri Bharat Oza
Vice President
 • Shri Vishwas Lokare
  Shri Vishwas Lokare
 • Shri Prashant Sutar
  Shri Prashant Sutar
 • Shri Pradeep Joshi
  Shri Pradeep Joshi
 • Shri Kishore Patil
  Shri Kishore Patil
 • Dr. Dilip Rane
  Dr. Dilip Rane
 • Justice Arvind Savant
  Justice Arvind Savant
Hon. Secretary
 • Shri Sunder Iyer
  Shri Sunder Iyer
Hon. Joint Secretary
 • Shri Rajeev Deshpande
  Shri Rajeev Deshpande
 • Shri Rajiv Desai
  Shri Rajiv Desai
Hon Treasurer
 • Shri Sudhir Bhiwapukar
  Shri Sudhir Bhiwapukar
Councillors
 • Shri Milind Deshpande
  Shri Milind Deshpande
 • Shri Shivom Mor
  Shri Shivom Mor
 • Shri Sheetal Bhonsale
  Shri Sheetal Bhonsale
 • Shri. Abhishek Tamhane
  Shri. Abhishek Tamhane
 • Shri Rajesh Belani
  Shri Rajesh Belani
 • Shri Ali Panjwani
  Shri Ali Panjwani
 • Shri Mohan Varde
  Nikhil Madhav Sampat
 • Smt. Varsha Swamy
  Smt. Varsha Swamy
Founder Bodies Representative of Council
 • Shri Joy Kapur
  Shri Joy Kapur ( Bombay Gymkhana Ltd )
 • Shri Sachin Bajaj
  Shri Sachin Bajaj ( Cricket Club of India )
 • Shri Ashwin Girme
  Shri Ashwin Girme ( Deccan Gymkhana, Pune )
 • Shri Pravin Kapadia
  Shri Pravin Kapadia ( P J Hindu Gymkhana )
Other Affiliate Bodies Representatives On Council
 • Shri Ajit Rodrigues
  Shri Ajit Rodrigues ( Bandra Gymkhana )
 • Shri Deepak Pandit
  Shri Deepak Pandit ( Dadar Club )
 • Shri Shyam Belani
  Shri Shyam Belani ( Khar Gymkhana )
 • Shri Manik Mandlik
  Shri Manik Mandlik ( Kolhapur Sports Association )
 • Shri Yogesh Parulekar
  Shri Yogesh Parulekar ( Shivaji Park Gymkhana )
Special Invitee (MSLTA Council Meetings)
 • Shri Sardar Momin
  Shri Sardar Momin
Our Partners
 • MSLTA Under 10 tennis circuit
 • Tennis Hub India
 • Enerzal - Energy & elctrolyte drink
Event Associates
 • All India Tennis Association
 • Asian Tennis Fedaration
 • International Tennis Number
 • International Tennis Fedaration